Radno pravo

Radno pravo je grana prava koja reguliše odnose poslodavaca i zaposlenih. Najznačajniji zakon koji reguliše ovu oblast je Zakon o radu. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, ali je moguć i tzv. „rad van radnog odnosa“ koji se ugovora zaključenjem: ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i ugovora o dopunskom radu. U međusobnom odnosu i poslodavac i zaposleni imaju određena prava, ali i obaveze, te u slučaju kršenja istih snose odgovornost.

Kontaktirajte me
U oblasti radnog prava advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • sastavljanja opštih akata (pravilnika o radu, pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, akta o proceni rizika)
  • sastavljanja ugovora o radu i ugovora o radu van radnog odnosa
  • sastavljanja otkaza ugovora o radu, kao i upozorenja o postojanju razloga za otkaz i programa za rešavanje viška zaposlenih
  • zastupanja zaposlenih i poslodavaca u sporovima proisteklim iz radnog odnosa (povodom otkaza ugovora o radu, povrede na radu, radi isplate zarade, naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, dnevnica, otpremnine, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor itd.)