Privredno pravo

Privredno pravo je grana prava koja reguliše pravni položaj privrednih subjekata i njihove međusobne odnose. Najznačajniji zakon koji reguliše ovu oblast je Zakon o privrednim društvima, ali pored njega značajan izvor su i Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o zaštiti konkurencije i drugi. Pravne forme privrednih društava su: društvo sa ograničenom odgovornosti (doo), ortačko društvo (od), komanditno društvo (kd) i akcionarsko društvo (ad). Zakon o privrednim društvima reguliše status i preduzetnika, kao fizičkog lica koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda. Registar privrednih subjekata vodi Agencija za privredne registre.

Kontaktirajte me
U oblasti privrednog prava advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • osnivanja i registracije privrednih društava i preduzetnika
  • sastavljanja i izmene osnivačkog akta, statuta i drugih opštih akata društva
  • registrovanja promene poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, ogranka, pravne forme itd.
  • sastavljanja ugovora (o kupoprodaji robi ili pružanju usluga, o zajmu, o trgovinskom zastupanju, o posredovanju, o jemstvu, o prevozu, o licenci, o građenju, o skladištenju itd).
  • zastupanja privrednih subjekata u sporovima prosteklim iz poslovanja
  • zastupanja u postupku likvidacije i stečaja