Nepokretnosti

Nepokretnosti su stanovi, kuće, lokali, garaže i zemljišta na kojima jedno ili više lica mogu istovremeno imati razna prava- pravo svojine, službenosti, zaloge. Evidenciju nepokretnosti i prava na njima vodi katastar nepokretnosti. Pre prometa nepokretnosti, ugovorom o kupoprodaji ili poklonom, poželjno je da advokat kao stručno lice izvrši proveru i pripremu celokupne dokumentacije, kao i sastavljanje ugovora. Sledeći korak je overa ugovora od strane javnog beležnika, a prava se konačno stiču njihovim upisom u katastar nepokretnosti. U oblasti prometa nepokretnosti mogu se pojaviti razni veći ili manji problemi kao što su neuknjižene nepokretnosti, uknjiženi tereti (hipoteke, plodouživanja), zabeležbe spora ili zabrane otuđenja ili opterećenja, poreski tretman itd. čiji će vam značaj najbolje objasniti stručno lice- advokat. Vlasnicima nekretnina može biti i oduzeta od strane organa vlasti, a u javnom interesu, u postupku eksproprijacije.

Kontaktirajte me
U oblasti prava nepokretnosti advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • sastavljanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (izgrađene ili u izgradnji)
  • sastavljanja ugovora o poklonu nepokretnosti
  • pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti i provere dokumentacije
  • zasnivanja ili brisanja hipoteke i plodouživanja
  • zastupanja u postupcima fizičke ili civilne deobe nepokretnosti
  • zastupanja u postupcima za uređenje međe
  • zastupanja u postupcima smetanja državine
  • zastupanja u postupcima eksproprijacije (ili faktičke eksproprijacije) radi ostvarivanja tržišne novčane naknade za oduzetu nepokretnost