Naknada štete

Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Osnovni zakon koji reguliše odgovornost za štetu je Zakon o obligacionim odnosima. Jedan događaj može da prouzrokuje istovremenu odgovornost i za materijalnu i za nematerijalnu štetu, kao npr. saobraćajna nezgoda. U slučaju saobraćajne nezgode vlasnik vozila ima pravo na naknadu materijalne štete na vozilu, a lica povređena nezgodom (što takođe može biti vlasnik) na naknadu nematerijalne štete po osnovu fizičkih bolova i straha koji su pretrpeli, a eventualno i zbog duševnih bolova usled umanjenja životne aktivnosti i naruženosti. Nematerijalna šteta se trpi i usled povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti i smrti bliskog lica. Najčešći slučajevi nastanka štete u praksi su povrede na javnim površinama, saobraćajne nezgode, povrede na radu, štete koje predstavljaju posledicu krivičnog dela (kao što su krađa, uništenje ili oštećenje tuđe stvari, nanošenje telesnih povreda i sl.).

Kontaktirajte me
U oblasti naknade štete advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • podnošenja odštetnih zahteva osiguravajućim društvima
  • zaključenja vansudskih poravnanja
  • zastupanja u sudskim postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete