Krivično i prekršajno pravo

Krivično i prekršajno pravo su grane prava čiji je cilj sankcionisanje učinilaca krivičnih dela i prekršaja. Osnovni zakoni koji regulišu ove oblasti su Krivični zakonik i Zakon o prekršajima. U krivičnom i u prekršajnom postupku branilac okrivljenog ima značajnu ulogu. Sud nema obavezu da utvrdi istinu u pogledu optužbe koja se okrivljenom stavlja na teret nego samo da izvodi i ceni dokaze koje predlože stranke. Zbog toga aktivnost branioca u dokaznom postupku može biti od suštinskog značaja za osporavanje optužbe. Kao učesnici krivičnog ili prekršajnog postupka pojavljuju se i oštećeni, a advokat kao njihov punomoćnik u postupku će im najbolje pomoći da zaštite i ostvare svoja prava.

Kontaktirajte me
U oblasti krivičnog i prekršajnog prava advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • odbrane okrivljenih u krivičnom ili prekršajnom postupku
  • zastupanja oštećenih u krivičnom ili prekršajnom postupku